Bilgilendirme Formu

İndirmek için tıklayınız.

07.04.2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatına sahip olan “ VİKİNG TEMİZLİK VE KOZMETİK PAZ.SAN.TİC.A.Ş”  ile paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından, Kanun ve ikincil mevzuatta belirtilen esaslara uygun olmak şartıyla, aşağıda belirtilen amaç ve esaslarda işlenebilir* ve üçüncü kişilere aktarılabilir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi:
Kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Firmamıza ait internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, Firmamız tarafından verilen eğitim, seminer, kurs, konferans vb. hizmetlerden yaralandığınız müddetçe, Firmamız tarafından düzenlenen organizasyonlara katıldığınızda, Firmamıza iş başvurusu yaptığınızda, Firmamıza ait çağrı merkezini aradığınızda, Firmamız Merkez ve Şubelerini, web sitesini veya sosyal medya hesaplarını ziyaret ettiğinizde toplanabilecek, güncellenebilecek ve işlenebilecektir.
 
Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı ve Nedeni:
Firmamıza sunmuş olduğunuz Kişisel Verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla Firmamız tarafından, Firmamızı ve eğitim programlarımızı tanıtmak, sunulan eğitimlerle ilgili olarak araştırma ve gelişme faaliyetleri yürütmek, öğrenci memnuniyetini değerlendirmek, eğitim kalitesini değerlendirmek, denetim ve veri analizi yapmak, tanıtım faaliyetlerini şekillendirilmek, insan kaynakları politikalarına ilişkin araştırmaları yapmak, kanunlardan doğan yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek gibi amaç ve nedenlerle işlenmektedir.
 
Kişisel Verilerinizin Aktarımı:
Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen sebepler, amaçlar ve Kanun’da yer alan düzenlemeler çerçevesinde; Firmamız tarafından dâhili olarak kullanılacağı gibi “ VİKİNG TEMİZLİK VE KOZMETİK PAZ.SAN.TİC.A.Ş”  ve onun yetkilileri ve mütevelli heyet üyelerine, Sosyal Güvenlik Kurumu, Vergi Daireleri ve kanunen yetkili diğer kamu kurumları, faaliyetlerimizi yürütebilmek amacıyla işbirliği yaptığımız kurum ve kuruluşlarla, verilerin saklanması için hizmetlerinden faydalandığımız, fiziksel server ve/veya bulut hizmeti aldığımız yurt içi/yurt dışı kişi ve kurumlarla, ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda hizmet aldığımız yurt içi/yurt dışı firmalarla, anlaşmalı olduğumuz bankalarla, uluslararası sertifikasyon sahibi ödeme kuruluşlarıyla, yurtiçi/yurtdışı çeşitli reklam şirketleri, ajanslar ve anket şirketleriyle ya da yurtiçi/yurtdışı diğer iş ortaklarımızla, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere yurtiçi ve yurtdışında KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılabilecektir.
 
Veri Sahibi Olarak Haklarınız:
Kişisel Verilerinizin işlenmesi ile ilgili olarak Veri Sorumlusu olan Şirketimize başvurarak;
1. Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
2. Kişisel veriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
6. Kanun’un 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
7. Yukarıda yer alan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle tarafınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
9. Kişisel verilerinizin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahip olduğunuzu bilgilerinize sunarız.
 
Yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi bir dilekçe ile, kimlik fotokopiniz ve diğer iletişim bilgilerinizi  de  eklemek  suretiyle  ıslak  imzalı  olarak  VİKİNG TEMİZLİK VE KOZMETİK PAZ.SAN.TİC.A.Ş  Kemalpaşa O.S.B. Mah. 519 Sk. No:314/1 Kemalpaşa/İZMİR adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya iadeli taahhütlü mektup yoluyla gönderebilirsiniz.
 
 
                   Veri Sorumlusu   
VİKİNG TEMİZLİK VE KOZMETİK PAZ.SAN.TİC.A.Ş
 
 
*KVKK uyarınca, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir.